Doa Al Makhturat Arab, Latin & Artinya : Keutamaan & Manfaat

Doa Al Makhturat – Doa Makhturat atau Al Ma’Tsurat merupakan doa-doa yang berasal dari Rasulullah SAW yang memiliki sanad shahih. Dimana doa ini sering dianjurkan oleh para ulama-ulama untuk di baca pada pagi dan sore hari. Banyak sekali keutamaan dan manfaat jika kita membaca doa al makhturat ini.

Buat anda yang sekarang hidup dengan penuh kegalauan baik itu karena jodoh, pekerjaan ataupun hubungan sosial. Maka disarankan untuk mengamalkan secara rutin doa al makhturat ini. Dimana kalau anda mengamalkan secara rutin, maka insaallah hidup anda akan nyaman, tentram dan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.

Selain wajib untuk menghafal doa ketika turun hujan atau doa ketika terjadi gempa. Kita juga baiknya menghafal doa al makhturat ini. Karena doa tersebut bisa menghilangkan kegundahan ataupun kegelisahan dari hati manusia.

Banyak sekali hadist-hadist shahih yang menerangkan dan mengingatkan betapa pentingnya kita mengamalkan dan menghafalkan doa al mahkturat ini. Sehingga baiknya kita memiliki hafalan dan mengamalkan beberapa doa al makhturat ini. Untuk lebih jelasnya mengenai doa tersebut, silahkan anda simak informasi lengkapnya dibawah ini.

Doa Al Makhturat dan Terjemahannya

Doa Al Makhturat Arab, Latin & Artinya

Setelah mengetahui apa itu doa al makhurat ini, sekarang tinggal anda mengetahui hadist-hadist yang membahas soal doa tersebut. Selain itu anda juga wajib untuk tahu keutamaan, manfaat serta beberapa doa al makhturat ini.

Hadist Yang Menjelaskan Doa Al Makhturat

Dari Sya’bi dari Ibnu Mas’ud R.A, “ Barang siapa yang membaca 10 ayat dari surat al Baqarah di rumah, setan tidak masuk ke rumah tersebut malam itu hingga pagi hari, empat ayat yang pertama, ayat kursi, dan dua ayat setelahnya, dan penutupnya ( tiga ayat terakhir). (HR.Thabrani )


Dari Ibnu Abbas ra. Berkata, Rasulullah saw bersabda, “Barang siapa yang mengucapkan ketika pagi hari, ‘ Allahumma inni asbahtu minka fi ni’matin….’ tiga kali ketika pagi hari dan tiga kali ketika sore, Allah menyempurnakan nikmatnya atasnya.” (HR.Ibnu Saunni)


Dari Utsman bin Affan ra. Berkata, Rasulullah bersabda,”Tidak ada seorang hamba membaca pada pagi hari setiap hari dan pada sore hari setiap malam, “ Bismillaahi lladzi laa yadzurru m’asmihi syai’un……’ tiga kali maka tidak ada satupun yang membahayakannya.”(HR.Abu dawud dan Turmudzi).


Dari Nabi saw, “ Penghulu istighfar adalah Allahumma anta rabbi…’barangsiapa membacanya di siang hari yakin dengannya, kemudian mati hari itu sebelum sore hari maka dia termasuk ahli surga, dan siapa yang membaca pada malam hari yakin dengannya lalu ia mati sebelum pagi hari, maka dia termasuk ahli surga,”(HR.Bukhari)

Kumpulan Doa Al Makhturat atau Al Ma’Tsurat

10 Ayat dari Surat Al Baqarah – 5 Ayat Pertama

Baca :  Kumpulan Dalil Zakat Fitrah yang Wajib Diketahui

Arab :

10 Ayat dari Surat Al Baqarah - 5 Ayat Pertama

Latin :

Bismillaahirrohmaanirrohiim – Alif Laam Miim – Dza likal kitaabu laaroi bafiihi hudal lilmuttaqiin – Al ladziina yu’minuna bil ghoibi wa yuqiimunassholaata wa mimma rozaqnaahum yum fiquun – Walladziina yu’ minuuna bimaa unzila ilaika wa maa unzila ming qoblika wa bil aakhiroti hum yuu qinuun – Ulaa ika ‘ala hudam mir robbihim wa ulaa ika humul muflihuun

Artinya :

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. (1)Alif Laam Miim.(2) Kitab (Al Qur’ an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa,(3) (yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka,(4) dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Qur’an) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat.(5) Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. (Al-Baqarah: 1-5)


Ayat Kursi dan 2 Ayat setelahnya

Arab :

Ayat Kursi dan 2 Ayat setelahnya

Latin :

Alloohu laa ilaaha illa huwal hayyul qoyyuumu laa ta’khuzuhuu sinatuw walaa naumun lahuu maa fissamaawaati wa maa fil ardhi man dzalladzii yasyfa’u ‘indahu illa bi idznihi ya’lamu maa ba ina aidiihim wa maa kholfahum wa laa yuhiithuuna bisyai-in min ‘ilmihi illaa bi maa syaa -a wasi’a kursiyyuhus-samawaati wal ardhi wa laa yauuduhu hi fzuhuma wahuwal ‘ali yyul ‘azhiim. La ikroha fid-diini qot tabayyanar-rusydu minal ghoyyi famay yakfur bith-thooghuuti wa yu’ minu billahi faqo dis tamsaka bil ‘urwatil wutsqoo lan fishooma laha wallohu samii’un aliim . Allohu waliyyul ladziina aamanuu yukhrijuhum minazh-zhulumaati ilan-n uuri walladziina kafaruu awliyaa-u humuth-thooghutu yukhri-juunahum minan-nuuri ilazh-zhulumaati ulaa-ika ash-haabun-naarihum fiihaa khooliduun

Artinya :

Allah, tidak ada Tuhan (yang be rhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengur us (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (256) Tidak ada paksaan untuk (memas uki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (257) Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaithan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan (kekafiran). Mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Al-Baqarah: 255-257)

Keutamaan dan Manfaat Doa Al Makhturat

1. Rumah terlindung dari setan

2. Akan dicukupi segala kebutuhan dunianya

3. Akan disempurnakan nikmatnya

4. Sebagai rasa syukur kepada Allah SWT

5. Mendapatkan pahala yang berlimpah

6. Terhindar dari segala mara bahaya dan ancaman

Tidak hanya doa yang kami sampaikan diatas saja, doa al makhturat juga memiliki doa dzikir pagi dan sore hari. Yang sebelumnya sudah kami informasikan, oleh karena itu silahkan baca artikel kami sebelumnya itu. Demikian informasi mengenai kumpulan doa Al Ma’Tsurat atau Al Makhturat ini, semoga informasi yang kami sampaikan disini bermanfaat.